Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vintage Vedette – Geldend per 20-11-2013

 

Naam onderneming: Vintage Vedette

Vestigingsadres: Teteringsedijk 89-G, 4817 MB, Breda

Bezoekadres op afspraak: Teteringsedijk 89-D, 4817 MB, Breda

Telefoonnummer: 06-14233357

E-mailadres: info@vintagevedette.com

KvK-nummer: 59260378

 

 

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Vintage Vedette en/of een aankoop doet bij Vintage Vedette;

Dag: kalenderdag;

Werkdag: maandag tot en met vrijdag;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt handelend met en vanuit de naam Vintage Vedette;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Vintage Vedette georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Vintage Vedette gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.vintagevedette.com, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument digitaal beschikbaar gesteld. De consument dient zich van de inhoud van deze algemene voorwaarden op de hoogte te stellen.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 4. Op de overeenkomsten tussen Vintage Vedette en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Genoemd aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Genoemde omschrijving is zodanig gedetailleerd dat redelijkerwijs van consument verwacht mag worden tot een goede beoordeling van het aangebodene te kunnen komen. Vintage Vedette gebruikt hiernaast tevens een waarderingsschaal van 1 tot en met 5 op basis van kwaliteit, aangegeven bij de productomschrijving. Wanneer Vintage Vedette gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in genoemde omschrijving binden Vintage Vedette niet.
 2. Vintage Vedette zal het productaanbod selecteren op kwaliteit en vervolgens op een zodanige wijze omschrijven, zodat de staat en de kwaliteit van het product ingeschat kunnen worden door de consument. Daar waar sprake is van mindere kwaliteit, zal dit ook in de prijs van het product tot uiting komen.
 3. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het door Vintage Vedette gedane aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Na aanvaarding van overeenkomst zoals genoemd in artikel 4.1, bevestigt Vintage Vedette de consument langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van een bevestigingsmail.
 3. Vintage Vedette treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving en betalingsmogelijkheden.
 4. Vintage Vedette kan zich – binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Vintage Vedette op grond van dit onderzoek voldoende gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Vintage Vedette gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering hiervan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Na ontvangst van een bevestigingsmail, verzonden door Vintage Vedette, zoals genoemd in artikel 4.2, ontvangt de consument tevens bij genoemde overeenkomst behorende factuur voor eigen administratie.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 5 – RETOURNEREN

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid het product of de producten retour te zenden, enkel en alleen wanneer het product gebreken vertoont die niet zijn genoemd bij de productomschrijving, en mits Vintage Vedette hiervan binnen 48 uur na ontvangst van genoemd product/producten door de consument op de hoogte is gesteld. Onder gebreken vallen scheuren, gaten en kapotte ritsen. Voor gebreken ontstaan ten gevolge van gebruik van het product door de consument is Vintage Vedette niet aansprakelijk te stellen.
 2. Termijn zoals genoemd in artikel 5.1 gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, wij gaan uit van de dag dat het pakket is aangenomen door de klant, te zien in de lever informatie aangeleverd door Post NL. Ook een levering bij de buren telt als aanlevering.
 3. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en bijbehorende verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of deze het product wenst te behouden. Indien de consument het product of de producten wenst te retourneren, zal consument deze met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in originele staat en voorzien van bijbehorende verpakking aan Vintage Vedette retourneren, conform de door Vintage Vedette verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De consument kan op het retourformulier aangeven wat de reden voor het retourneren is. Betalingen per creditcard of paypal worden uitsluitend op creditcard- of PayPalrekening gecrediteerd. De consument is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending. De consument dient het retourformulier bij de retourzending te voegen. Het adresstrookje van het retourformulier kan afgeknipt worden om op de verpakking te plakken.
 5. Wanneer door consument is aangegeven dat het product/de producten retour zullen komen, moeten genoemde producten binnen 5 werkdagen na deze melding door Vintage Vedette retour ontvangen zijn. Gestelde termijn gaat in vanaf de dag na ontvangst van genoemde door de consument gedane melding aan Vintage Vedette.
 6. Bij vermoeden van gebruik van product door consument, behoudt Vintage Vedette zich het recht voor retouren te weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN RETOUR

 1. Indien de consument producten retourneert, is de consument zelf verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending.
 2. De waarde van geretourneerde producten zal na correct ontvangst binnen bovengestelde termijn gecrediteerd worden op het bij ons bekende rekeningnummer. Restitutie is exclusief in rekening gebrachte verzendkosten. Retourzendingen zonder retour formulier of zendingen die onvoldoende zijn gefrankeerd, worden ten alle tijden geweigerd.
 3. Vintage Vedette is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 7 – DE PRIJS

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en in euro’s tenzij een andere valuta door de consument is ingesteld op de website www.vintagevedette.com.
 2. Prijzen worden door Vintage Vedette bepaald met in acht neming van kwaliteit, duurzaamheid, zeldzaamheid en marktvraag. Ten gevolge hiervan kunnen prijzen binnen dezelfde productgroep variëren .
 3. Vintage Vedette kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 1. Vintage Vedette staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Echter, vintage is een product dat reeds eerder gebruikt is en dien ten gevolge niet vergeleken kan worden met nieuwe massaproductie. Elk artikel is uniek in zijn soort waardoor de consument rekening dient te houden met de mogelijkheid dat het product eerder aan onderhoud toe zou kunnen zijn. Genoemde onderhoudskosten kunnen nimmer op Vintage Vedette verhaald worden.
 2. Vintage Vedette kan niet werken met garanties zoals gebruikelijk bij een nieuw gefabriceerd product, omdat het hier gaat om een vintage product.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 9 – LEVERING EN UITVOERING

 1. Vintage Vedette zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het in ontvangst nemen van bestellingen en de daaropvolgende uitvoering en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument in de elektronische bestelprocedure aan Vintage Vedette kenbaar heeft gemaakt.
 3. Vintage Vedette streeft ernaar na ontvangst van de overeenkomst het product/de producten binnen drie werkdagen te leveren. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door overmacht of anders, zal Vintage Vedette de consument hierover direct informeren zodra deze gegevens bij Vintage Vedette bekend zijn.
 4. Vintage Vedette heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk aan de consument te bevestigen en zonder dat Vintage Vedette gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Het volledige eigendom van de geleverde producten gaat over bij levering van het product op het door de consument aangegeven afleveradres.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 11 – BETALING

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen volledig te worden voldaan bij bestelling van het product op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Vintage Vedette te melden.
 3. In geval van mogelijke wanbetaling door consument heeft Vintage Vedette behoudens wettelijke beperkingen, het recht om als gevolg hiervan ontstane kosten, in rekening te brengen.
 4. De consument geeft Vintage Vedette toestemming alle handelingen te verrichten die redelijkerwijs nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de consument aangegeven betalingswijze.
 5. Betaling is mogelijk via:
a) iDEAL: Rabobank, ABN Amro, Friesland Bank, ING, SNS Bank, Van Lanschot Bank, Triodos Bank, ASN Bank, SNS Regio Bank.
b) Bancontact / Mister Cash via Card Gate plus
c) Sofort Banking via Card Gate Plus
d) Giropay via Card Gate Plus
e) Per contante betaling of pinbetaling in de studio op afspraak.
f) Per vooraf overboeken in het geval van een bestelling via Instagram of Facebook.
g) Door middel van een betaling met een cadeau- of kortingscode, uitgegeven door Vintage Vedette. Deze code is geldig tot 1 jaar na uitgifte en kan eenmalig gebruikt worden. Mocht het tegoed hoger zijn dan uw bestelling, dan ontvangt u een nieuw tegoed in de vorm van een kortingscode ter waarde van het restbedrag.

 

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 12- RESERVEREN
 1. Reserveren kan digitaal via mail, sms, whatsapp, instagram, facebook of per telefoon, op alle dagen.
 2. Reserveringen vinden standaard plaats gedurende 3 dagen vanaf de eerste aanmelddag. Wordt er bijvoorbeeld gereserveerd op 1 januari dan vervalt de reservering automatisch op 4 januari. Een product gaat automatisch uit de reservering na 3 dagen als in die 3 dagen het product niet is aanbetaald danwel volledig betaald is, of als de consument zelf in deze dagen de reservering persoonlijk danwel schriftelijk annuleert.
 3. Consument kan een aanbetaling doen van 20 procent van het totale aankoopbedrag. In dat geval wordt de reserveringstermijn verlengd met 7 dagen, geldend vanaf de laatste dag van de eerste reserveringstermijn. Als men op 1 januari reserveert en op 3 januari een aanbetaling doet, dan wordt de reservering verlengd van 3 januari tot 10 januari. (Dus tot en met 9 januari.)
 4. Zijn de producten (die niet verzonden kunnen worden) binnen de gestelde termijn zonder overleg met Vintage Vedette niet opgehaald in de studio, dan wordt de aanbetaling gezien als opslaggeld en geldt dit bedrag niet meer als een aanbetaling, de consument kan geen aanspraak meer maken op dit bedrag en dit bedrag wordt niet geretourneerd. Als consument na de termijn alsnog het product wil hebben en deze is niet wederom door een andere consument gereserveerd, dient alsnog het volledige aankoopbedrag te worden voldaan.
 5. In het geval dat de consument na aanbetaling de reservering alsnog annuleert is er ook geen aanspraak meer te maken op de aanbetaling en wordt deze niet geretourneerd.
 6. Vintage Vedette is niet verplicht de consument met een reservering van eventuele andere geïnteresseerden op de hoogte te brengen.

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 13- In bewaring nemen

 1. Kiest een consument ervoor het volledige bedrag te betalen maar heeft consument nog niet meteen de mogelijkheid producten op te halen in de studio, dan kunnen deze voor maximaal 14 dagen gratis in opslag istaan. Het stallen van al betaalde producten is voor eigen risico van de klant.
 2. Wanneer het aangekochte product niet binnen de aangegeven termijn opgehaald is, is Vintage Vedette gemachtigd per extra dag dat het product in de opslag staat een bedrag van 4 euro in rekening te brengen. Wanneer dit bedrag niet betaald wordt vervalt ook het recht op het aangekochte product.

Algemene voorwaarden Vintage Vedette ARTIKEL 14- Cadeaubonnen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vintage Vedette uitgegeven gedrukte en digitale cadeaubonnen. Door gebruik te maken van deze cadeaubonnen aanvaardt u deze voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
 2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen kunnen worden gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon.
 3. De aard, waarde en duur staat op de cadeaubon aangegeven. Iedere cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt.
 4. Cadeaubonnen of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld/contanten.
 5. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 6. Indien het totale bedrag van de aankoop hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), blijft er een restbedrag over dat online betaald kan worden.
 7. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.
 8. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 9. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
 10. Per aankoop kunt u een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen.